Om fonden

Hvad er Fåreafgiftsfonden?

Fåreafgiftsfonden er en af de 11 produktionsafgiftsfonde inden for dansk landbrug, som på grundlag af landbrugsstøtteloven opkræver en afgift pr. produceret enhed i landbruget. Fondens formål er at styrke produktionen og afsætningen af produkter fra får og lam.


Hvad kan Fåreafgiftsfondens midler bruges til?

Fåreafgiftsfonden kan inden for sit formål yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren, jf. landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1.


Hvem kan få tilskud fra Fåreafgiftsfonden?

Foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner, private virksomheder, offentlige fonde samt andre juridiske enheder, kan modtage tilskud fra fonden.


Hvordan fordeles fondens midler?

På baggrund af ansøgningerne afgør Fondens bestyrelse, hvilke projekter der skal støttes, og hvor stort et beløb de skal tildeles. Fåreafgiftsfondens budget og regnskab skal godkendes af miljø- og fødevareministeren.


Hvor kommer Fåreafgiftsfondens midler fra?

Fonden opkræver produktionsafgifter i forbindelse med slagtning og eksport af kvæg produceret i Danmark. Afgiftssatserne og de nærmere regler herom fastsættes af miljø og fødevareministeren. Dertil søger Fonden hvert år tilskud fra Promilleafgiftsfonden. Dette tilskud samt provenuet fra afgifterne fordeles forholdsmæssigt på de af Fåreafgiftsfonden støttede projekter. I 2014 modtog Fåreafgiftsfonden 775 t. kr. i direkte afgifter på får og 451 t. kr. fra Promilleafgiftsfonden.

Ekstra ansøgningsrunde for 2017

Fondens bestyrelse har august 2016 besluttet at gennemføre en ekstra ansøgningsrunde for 2017. Nærmere information findes her.

Datoer 2016

Møder:

Ingen datoer fastlagt.

Frister:

 1. november 2016, kl. 12.00 - Ansøgningsfrist til den ekstra ansøgningsrunde for 2017.